SIKKERHET – REGLER FOR BRUK AV GASS OG
GASSFORBRUKENDE SKJÆREVERKTØY

Omgang med gass og gassforbrukende skjæreverktøy
kan innebære helsefare for brukeren om ikke sikkerhetsregler
blir fulgt. Gassene som brukes er enten eksplosjonsfarlige
(brenngasser), eller er lagret under høyt trykk (oksygen).
Når det gjelder sikkerhet, er de viktigste forhold man må ta
hensyn til: Gassens tetthet, tilbakeslagtendens,
eksplosjonsområde i luft og luktegrense.
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), har
fastsatt regler for håndtering og oppbevaring av gass
i henhold til lov om brannfarlige varer.