SIKKERHET – REGLER FOR BRUK AV GASS OG
GASSFORBRUKENDE SKJÆREVERKTØY

Omgang med gass og gassforbrukende skjæreverktøy
kan innebære helsefare for brukeren om ikke sikkerhetsregler
blir fulgt. Gassene som brukes er enten eksplosjonsfarlige
(brenngasser), eller er lagret under høyt trykk (oksygen).
Når det gjelder sikkerhet, er de viktigste forhold man må ta
hensyn til: Gassens tetthet, tilbakeslagtendens,
eksplosjonsområde i luft og luktegrense.
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), har
fastsatt regler for håndtering og oppbevaring av gass
i henhold til lov om brannfarlige varer.

SIKKERHETSREGLER FOR BRUK AV GASS OG GASSUTSTYR:

Bytte av gassflaske:

 • Steng flaskeventilen
 • Kople fra regulator og ta bort tom flaske
 • Åpne flaskeventil forsiktig på ny flaske for å blåse bort eventuelt rusk og støv.

  Monter ikke regulator på en skadet flaskeventil

 • Kontroller at pakning er i orden. Skru regulatoren fast til flaskeventil og ettertrekk lett med fastnøkkel
 • Skru regulatorens justeringsskrue med urviseren til den stopper
 • Åpne flaskeventil langsomt, juster til ønsket trykk

  NB! Stå aldri foran regulatorens manometre når du åpner flaskeventilen.

  Håndskjæreverktøy:

 • Bruk personlig verneutstyr
 • Pass på at ikke olje og fett kommer i kontakt med oksygen
 • Åpne alltid flaskeventiler langsomt (se bruksanvisning for regulator)
 • Sørg for god ventilasjon i trange rom
 • Bruk tilbakeslagssikring.
 • Bruk riktig utstyr til riktig gass (slange, dyser, regulator)
 • Steng ventiler på håndtak når skjærebrenneren ikke er i bruk.
 • Steng flaskeventiler når skjærebrenneren ikke er i bruk
 • Utfør jevnlig lekkasjetest og kontroll av utstyr (slanger, slangeklemmer, nipler, ventiler)

  Tillegg for skjæremaskiner:

 • Bruk personlig verneutstyr
 • Forlat ikke maskinen når den er i arbeid
 • Sørg for tilstrekkelig arbeidsrom for maskinens bevegelser (dreibare hoder, brennervogn)
 • Sjekk slangetilkoplinger før arbeid startes
 • Steng ventiler for brennere som ikke brukes
 • Innstilling, tenning og slukking av flamme skal skje i henhold til maskinens bruksanvisning.
 • Unngå ukontrollert gassutslipp pga. eksplosjonsfare
 • Bruk egnet tenner på brennere uten automatisk tenning
 • Pass på at alle valgte brennere tennes på maskiner med automatisk tenning
 • Ved tilbakeslag eller tetting av dyse, skal ventiler stenges i denne rekkefølge:
  Brenngass, varmeoksygen, skjæreoksygen
 • På utskiftbare deler, f. eks. enkeltbrennere, trebrenneraggregat, skal slanger til de frakoplete deler være blindet
 • Hold brannfarlig materiale utenfor rekkevidde av gnistspruten
 • Bruk ikke oksygen til rengjøring eller kjøling
 • Ved lengre driftsstans (kveld, ukeslutt, reparasjoner osv.), skal uttakspostventiler stenges
 • Defekte brennere, dyser, ventiler, tilbakeslagssikringer, regulatorer osv. skal kun skiftes av sakkyndig personell
 • Maskin og tilhørende utstyr skal vedlikeholdes i henhold produsentens anvisning
 • Maskinen skal ikke være i drift når det pågår vedlikeholdsarbeid, reparasjoner og lign.
 • Maskinen skal ikke være i drift når det skiftes brenner eller dyser

  Alt gassutstyr må kun monteres i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter.

  Sikkerhetsutstyr

  I “Forskrifter om sveising, termisk skjæring, termisksprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)” heter det bl. a.:
  For å sikre mot eksplosjon i gassutstyr, skal arbeidsgiver påse at det benyttes følgende utstyr ved sveising, termisk skjæring, lodding og termisk sprøyting:

 • Brenner som er utstyrt med retursperreventil på alle innløp mellom håndtak og slange.
 • Regulator for oksygen som er utstyrt med tilbakeslagssikring.
 • Regulator for brenngass som er utstyrt med tilbakeslagssikring.
 • Gasslanger som er spesielt beregnet til formålet og som har kvalitet i henhold til
  Norsk Standard NS-EN 559.

  Retursperreventil er et annet ord for tilbakeslagsventil. Denne skal stoppe et tilbakeslag og tilbakestrømming av gass, og skal monteres på alle brennerhåndtak.
  Her skal vi være oppmerksom på at en retursperre er utsatt for slitasje (p.g.a.fjærbelastning) og må kontrolleres mht.
  funksjon og lekkasje.

  Tilbakeslagssikring

  Ofte kalt flammesperre. Tilbakeslagsikring er korrekt, dette fordi en flammesperre er kun en del av en tilbakeslagssikring. En tilbakeslagssikring består av:

 • Retursperre
 • Flammesperre
 • Smeltesikring
 • Inngangsfilter

  Inngangsfilteret stopper rust og partikler som kan ødelegge funksjonen på en tilbakeslagsikring
  og brennerens ventiler, mikser og injektor. Som alle andre koplinger og overganger så gir tilbakeslagssikringer trykkfall.
  Tilbakeslagssikringer fra T. Bentsen AS er vedlikeholdsfrie, men skal ha årlig kontroll mht. lekkasje
  og funksjon (kapasitet gjennomstrømming).
  Regelverket sier at det skal monteres tilbakeslagssikring på regulator til brenngass og oksygen.
  Dette betyr i praksis at alle flaskeregulatorer og uttakspostregulatorer for nevnte gasstyper skal ha tilbakeslagssikring montert.

  Lenke til “Sikkerhetsutstyr”