Logg inn

På denne siden finner du flere praktiske opplysninger om websidene.
Over finner du flere valg hvor du også kan endre passord.
Trykk på de røde lenkene.
Alle røde tekster er lenker på websidene.
Vi oppfordrer deg til å lese ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR som du finner lengre nede på siden.

KLIKK på animasjonene under for større visning.


Det kan lønne seg å studere tipsene under

FINN HOVEDSIDEN FRA “ALLE” STEDER

 

 

 

FINN ADRESSE, TELEFON OG PERSON INFO.

 

 

VELG RETT PRODUKT VED FLERE ALTERNATIVER

 

 

BRUK SØKEFUNKSJONEN – DEN ER FANTASTISK!

 

 

HVORDAN FINNE RIKTIGE PRISER OG VARENUMMER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

§1. GENERELT.
Med TB er ment T. Bentsen AS. Med Kunden er ment den som kjøper eller leier produkter og tjenester.
For leveranser fra TB gjelder utelukkende ordrebekreftelser, signerte avtaler og disse alminnelig forretningsvilkår.
Dersom intet annet er avtalt må tilbud fra TB være akseptert innen 30 dager for å være bindende for TB

§2. LEVERINGSSTED – RISIKOOVERGANG.
Dersom intet annet er avtalt er leveringssted fra TB’s lager i Bergen. Når levering etter nærmere avtale skal skje hos Kunden, dekker Kunden frakten. Hvis Kunden ønsker en spesiell forsendelsesmåte må Kunden gjøre oppmerksom på dette ved bestilling. Levering finner da sted ved overlevering til befrakter. Frakt, forsikring etc betales av Kunden dersom intet annet er avtalt.

§3. LEVERINGSTID – FORSINKET LEVERING.
Når annet ikke er avtalt skal varen leveres innen rimelig tid etter at TB mottok bestillingen. TB er uten ansvar for forsinket levering som skyldes forhold som TB ikke kan lastes for. Ansvar ved forsinkelse
er under alle omstendigheter begrenset til varens verdi. Kunden må påregne dellevering dersom intet annet er avtalt.

§4. UNDERSØKELSE OG REKLAMASJONER.
Kunden har plikt til straks etter mottakelsen, og før produktet tas i bruk, å kontrollere om leveransen stemmer overens med avtalen. Transportskader og/eller manglende kolli plikter Kunden å varsle fraktfører med nødvendig dokumentasjon.
Hvis varen ikke stemmer med bestilling/ pakkseddel/ faktura, må Kunden reklamere skriftlig og senest innen 10 dager etter mottakelsen av faktura. Ordre og/eller fakturanummer må oppgis ved reklamasjon. TB kan kreve å undersøke varen, eller få tilsendt varen eller en prøve av denne for undersøkelse før reklamasjon godtas.
Varen må bare returneres etter avtale med TB. Returvarer må være forsvarlig emballert og merket. Kunden bærer risikoen for returnerte varer inntil de er mottatt av TB.
Ved reklamasjoner som dekkes av garanti for maskiner og utstyr bærer alltid Kunden ansvaret for transportomkostninger til og fra TB eller en av TB’s autoriserte forhandlere.
Ved retur av varer som er feil bestilt av Kunden bæres alle transport-

og returomkostninger av Kunden helt frem til eventuell leverandør. Retur av denne type varer skal avtales skriftlig, og det trekkes et returgebyr på 15% av fakturasummen.

§5. BETALINGSBETINGELSER.
Leverte varer blir fakturert fortløpende og normale betalingsbetingelser er 20 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes etterskuddsrente med 1% pr måned. Ved kredittsalg som må oppfølges med purring beregnes det et purregebyr.

§6. FAKTURERINGSGEBYR.
TB kan beregne et faktureringsgebyr for faktura under angitt minstegrense. Gebyrets størrelse kr. 250 og minstegrense er satt til kr. 300.- eks mva.

§7. PRISER
Fakturadagens priser gjelder hvor ikke annet er avtalt. TB har rett til å endre avtalte priser ved endringer i offentlige avgifter, toll og valutakurser.

§8. SALGSPANT.
TB har salgspant i varer solgt på kreditt til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Ubetalte varer kan ikke avhendes eller håndpåsettes uten etter skriftlig samtykke fra TB.

§9. FORBRUKERKJØP
Forbrukerkjøp er kjøp hvor varen hovedsakelig er til personlig bruk for Kunden, hans husstand familie eller omgangskrets, forutsatt at TB kjente eller burde kjenne til at varen ble anskaffet til slikt formål. Ved forbrukerkjøp gjelder de alminnelige vilkårene med følgende endringer.

Ansvar ved forsinkelse:
Kunden kan kreve erstatning av TB for det tap han lider som følge av forsinkelsen, med mindre TB kan godtgjøre at forsinkelsen skyldes hindring utenfor dennes kontroll, og som TB ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet, eller unngå eller overvinne følgene av, jfr. Kjøpsloven § 27. TB fraskriver seg ansvar for indirekte tap, jfr. § 67 – fjerde ledd.

Reklamasjon:
Kunden må reklamere innen 10 dager etter at kunde oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Se kjøpslovens § 32.

Ansvar for feil eller mangler:
Kunden kan kreve erstattet tap han lider som følge av mangel på samme måte som ved forsinkelse. TB’s ansvar omfatter bare mangler som Kunden har påberopt innen 2 år etter at Kunden har mottatt varen, jfr. Kjøpslovens § 32 – annet ledd.

Tredjemanns ansvar
Ved forbrukerkjøp gjelder de alminnelige vilkår fullt ut.

§10. ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER.
TB forplikter seg til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjon, materiale eller tilvirkning, med de begrensninger som følger av nedenstående bestemmelser.

TB’s ansvar omfatter ikke mangel som oppstår ved, eller er forårsaket av, materialer som er skaffet av Kunden, eller ved konstruksjoner, behandling m.v. som er foreskrevet av Kunden. TB’s ansvar omfatter alene mangel som oppstår under de i avtalen forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Ansvaret omfatter ikke mangel som skyldes mangelfullt vedlikehold, uriktig bruk eller uriktig montering fra Kunden side, forandringer foretatt uten TB’s skriftlige samtykke eller reparasjoner som Kunden har utført på feilaktig måte. Ansvaret omfatter heller ikke normal slitasje og forringelse.

Kunden kan ikke kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel ved varen, med mindre feilen skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra TB’s side. I intet tilfelle har TB ansvar for driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap.

TB’s ansvar omfatter bare mangel som kunde har reklamert på innen 1 år etter leveringsdato. Mangelfulle varer eller deler som byttes skal stilles til TB’s disposisjon.

§11. PRODUKTANSVAR
Med mindre annet følger av tvingende lovbestemmelser, fraskriver TB seg ethvert ansvar for skade på person, løsøre og fast eiendom, som ikke er direkte forårsaket ved grov uaktsomhet eller forsett fra TB.

Kunden plikter å bidra til at eventuell skade begrenses.

Tilsvarende er TB uten ansvar for skade på produkter fremstilt av Kunden, eller på andre produkter hvor de leverte varer inngår.

I intet tilfelle har TB ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

§12. TREDJEMANNS ANSVAR.
I den utstrekning TB måtte bli pålagt ansvar ovenfor tredjemann, er Kunden forpliktet til å holde TB skadesløs i samme omfang som TB’s ansvar er begrenset etter bestemmelsene i § 10 og 11 ovenfor.

§13. TVIST.
Denne avtalen og enhver tvist forbundet med denne skal være underlagt norsk rett. Som rett verneting vedtas Bergen byrett.