Helse og sikkerhet for sveisere blir stadig viktigere i metallindustrien.
For eksempel bruker alle sveisere hjelm og verneklær ved sveising,
og røykavsugssystem er installert for å forbedre arbeidsmiljøet for sveisere.

Men flere ganger om dagen, når wolframelektroder må slipes, bruker sveiseren
en vinkelsliper eller lignende, og utsetter seg dermed for fare.
Ved sliping av wolframelektroder blir sveisere utsatt for farlig støvinnånding,
metallpartikkelfremspring og høyere risiko for ulykker på grunn av direkte kontakt med slipeskiven.
Innånding av støvpartikler kan være svært farlig da det kan forårsake forurensing via luftveiene,
irritasjon, allergier, pneumokoniose (en sykdom forårsaket av opphopning av uorganisk støv i lungene)
og kan føre til lungekreft.

Ved måling av nanopartikler i luften i en avstand på 40 cm fra sliperen ser vi en drastisk økning av
nanopartikler under slipeprosessen med en båndsliper sammenlignet med Ultima-TIG-sliperen.
Dette betyr at den velkjente risikoen for yrkeseksponering for farlige støvpartikler nesten er eliminert
ved sliping av Tungsten-elektroder på Ultima-TIG på grunn av det lukkede slipekammeret.

Se infobrosjyre.pdf (engelsk)